ارزش قلم !!!

جوهری چکید ، تفنگی به زمین نشست ، جنگی خاتمه یافت ، سربازی برگشت ، جان ها زنده ماندند !!! جوهری بر سپیدی کاغذ سیاهی زد ، گلگدن کشیده شد ، گلوله ای در رفت ، انسانی مُرد ، سربازی جنگید  چکمه اش خونی گشت ؛ جان ها جان دادند !!!

این است ارزش قلم ، ارزشش را بدان برای صلح قلم بزن تنها برای صلح !!!

/ 0 نظر / 16 بازدید